از چیزایى بگو که عاشقشى ! همیشه قرار نیست مدل زندگیتو همه درک کنن ! به چیزى اعتماد کن که حس میکنى نه اون چیزى که میشنوى ! ١٠