از منزل کفر تا به دین یک نفس استوز عالم شک تا به یقین یک نفس استاین یک نفس عزیز را خوش می دارکز حاصل عمر ما همین یک نفس است✍خیام