از عسل و خرما و توت و مویز و کشمش استفاده کنید به جاى شکر و قند و شکولات و این چرت و پرتا !! زندگیه سالم داشتن به همین چیزاس !! به یه سرى توجه ریز !! جامعه ى خوب داشتن چیز راحتیه !! فقط باید همه با هم کمک کنن !! ٧٨