* از زندگی یک بار مصرف خاطرات همیشه ماندگار به جا بگذاریم . علیرضا چخماقی ______________________ #زندگی #خاطرات #علیرضا_چخماقی

#زندگی