از زشت رویـے پرسیدند:آنــروز که جمال پخش مے کردند کجا بودی؟گفت : در صف کمال