از حکیمی پرسیدند:چرا هیچ از عیب مردم سخن نمیگویی؟حکیم گفت:هنوز از محاسبه ی عیب های خودم فارغ نشده ام تا به عیب های دیگران بپردازم