از جالب ترین فسیل هایی که تا به حال کشف شده مربوط به یک عنکبوت است که در حال شکار حشره ای دیگر است و در همان حال هر دو مرده اند. این فسیل 100 میلیون سال قدمت دارد و در میانمار کشف شد[email protected]