از تبارخستگانم حال و روزم خوب نیست بیقرارت میشوم در قلب تو آشوب نیست؟ تابه کی صبرو صبوری تا چه وقتی انتظآر؟ من دلی اشفته دارم نام من ایوب نیست رفتی و قلب مرا با خود به یغما برده ای هیچ کس دیگر خریدار من معیوب نیست رو به تو …