ارزش هر عزیزی راهمیشه از اندیشه یک لحظهنبودنش میتوان فهمید….!