ارزش خار و وقتی میفهمی که گل رز باشی تو دست آدم عوضی … ! ١٠