اردوى ارمنستان خیلى به منصوریان ساخته، بخصوص موهاش