ادامه هذیان گویی های علی مطهری ️پاسخ مشاور فرمانده سپاه به تازه ترین ادعای علی مطهری 🔺حمیدرضا مقدم‌فر: مطهری گفته است که در سال 84 آقای هاشمی از سپاه به خاطر بحث انتخابات شکایت کرده و 110 نفر از پاسدارها محکوم شده‌اند ولی خود آقای هاشمی نخواس

ادامه هذیان گویی های علی مطهری ️پاسخ مشاور فرمانده سپاه به تازه ترین ادعای علی مطهری 🔺حمیدرضا مقدم‌فر: مطهری گفته است که در سال 84 آقای هاشمی از سپاه به خاطر بحث انتخابات شکایت کرده و 110 نفر از پاسدارها محکوم شده‌اند ولی خود آقای هاشمی نخواس