اختراع جدیدم !! #چرخه_ى_مرگ !!! یه چرخه اى هست به اسم چرخه ى مرگ !!! البته این اسمو من گذاشتم و این چرخه رو من فهمیدم !! سرچ کنى راجع بهش چیزى نمیاد !! اگرم بیاد بى ربطه !! تا وقتى مُرده و لاشه ى حیواناتو میخورى جزوش هستى