احمــد زَنَد آیا نَفَســی غیرِ عَلـــی…؟ نـه بالا برود دَسْــتِ کســی غیرِ عَلـــی..؟ نـه مَنْ کُنْتُ که بَر حیـــــدر کرار رســیده است حــــقّ است و سرانجام به حقــدار رسیده است