اثر بدون عنوان سهراب سپهری در هفتمین حراج تهران با مبلغ سه میلیارد و صد میلیون تومان رکورد زد