آرزو میکنم لحظه،لحظه زندگیتون خداوند کنارتون باشه و دستتون تو دست خدا و قدمتون در راه خــــدا باشه روزتون پُر از خیر و برکت ‎‌‌‌‌