آرزودارمناخواسته به دست آوریآنچه راکه بیصدا ازقلبت گذرکرده استوآنگاه شگفت زده باخودبیاندیشی