آرامش را باید در خودمان جست و جو کنیمنه اینکه منتظر باشیم دیگران برایمان به ارمغان بیاورند….