آدم بیرگ بى خاصیته ، مثل شوت تو تیرک !! واسه همینه که هنوز هیچ هیچیم ! واسه اینکه پشت هم نیستیم … ! فوتو باى ٠ @mstudiio @walton7multi