آخرین تصویر از هاچیکو وفادارترین سگ دنیا که بعد از مرگ صاحبش به مدت 9 سال هر روز منتظر او بیرون ایستگاه قطار می ایستاد تا اینکه در سال 1920 درگذشت[email protected]