،،،،،،،، رفیقانه تمام مردادی فاقد هر گونه ناخالصی ا پ ن : با حضور افتخاری استاااااااد ایرج ملکی