لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

گریتینگ گالوانیزه


 - نحوه تولید گریتینگ گالوانیزه

نحوه تولید گریتینگ گالوانیزه

 - نمونه از یک گریتینگ پله گالوانیزه

نمونه از یک گریتینگ پله گالوانیزه

 - گریتینگ گالوانیزه تولید شده

گریتینگ گالوانیزه تولید شده

ثبت نام

بالای صفحه