لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سخنــان علـــماء


 - آیـت الله سیــد حســن طبــاطبــایی

آیـت الله سیــد حســن طبــاطبــایی

 - آیت الله سیــد محمــد حسـن طبــاطبــایی

آیت الله سیــد محمــد حسـن طبــاطبــایی

 - آیت الله بهجت (ره) می فرمودند : …

آیت الله بهجت (ره) می فرمودند : …

 - مرحوم شیخ رجبعلی خیاط می فرمودند : …

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط می فرمودند : …

 - خدایی خدا غریبه…

خدایی خدا غریبه…

 - آیت الله العظمی بروجردی می فرمودند : …

آیت الله العظمی بروجردی می فرمودند : …

 - مرحوم رجبعلی خیاط می فرمودند: …

مرحوم رجبعلی خیاط می فرمودند: …

 - شیخ رجبعلی خیاط می فرمودند : …

شیخ رجبعلی خیاط می فرمودند : …

 - شیخ رجبعلی خیاط می فرمودند : …

شیخ رجبعلی خیاط می فرمودند : …

 - آیت الله فاضل لنکرانی می فرمودند : …

آیت الله فاضل لنکرانی می فرمودند : …

ثبت نام

بالای صفحه