لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایر


 - افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست فریاد که فریادرسی پیدا نیست بس لابه نمودیم و کس آواز نداد پیداست که ...

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست فریاد که فریادرسی پیدا نیست بس لابه نمودیم و کس آواز نداد پیداست که در خانه کسی پیدا نیست ملک‌الشعرای بهار

 - گفتم عقلم گفت که حیران منست گفتم جانم گفت که قربان منست گفتم که دلم گفت که آن دیوانه در سلسلهٔ ز ...

گفتم عقلم گفت که حیران منست گفتم جانم گفت که قربان منست گفتم که دلم گفت که آن دیوانه در سلسلهٔ زلف پریشان منست عبید زاکانی

 - بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب جسمی دارم چو جان مجنون همه درد جانی ...

بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب جسمی دارم چو جان مجنون همه درد جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب خاقانی

 - تو اگر خویش منی پیش منی نیش چرا؟ میکنی قلب مرا عرصه تشویش چرا؟ ای که آزار مرا مشی مداوم کردی من  ...

تو اگر خویش منی پیش منی نیش چرا؟ میکنی قلب مرا عرصه تشویش چرا؟ ای که آزار مرا مشی مداوم کردی من که سرباز توام مات چرا؟ کیش چرا؟

ثبت نام

بالای صفحه