لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

راه آسمان


 - به نام آن که رحمن و رحیم است و بر ما بندگانش ، بس کریم است علیرضا چخماقی

به نام آن که رحمن و رحیم است و بر ما بندگانش ، بس کریم است علیرضا چخماقی

 - * اگر خوب نگاه کنیم ، انگشت اشاره بهار آسمان را نشان می دهد .

* اگر خوب نگاه کنیم ، انگشت اشاره بهار آسمان را نشان می دهد .

ثبت نام

بالای صفحه