لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

جوایز امید منصورنیا کارگردان از جشنواره فیلم کوتاه لس آنجلس گلکسی فیلم اواردز امریکا


 - امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان

امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان

 - امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان

امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان

 - امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان

امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان

 - امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان –

امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان –

 - امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان –

امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان –

 - امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان –

امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان –

 - امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان –

امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان –

 - امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان –

امید منصورنیا – بازیگر – نویسنده تهیه کننده و کارگردان –

ثبت نام

بالای صفحه